Vedtægter for Juelsminde Badmintonklub

              Vedtægter for Juelsminde Badmintonklub

 1. Klubben navn er Juelsminde Badmintonklub (J.B.K.) Klubben har hjemsted i Juelsminde.
 2. Klubbens formål er at virke for udbredelsen af badmintonspillet og at give sine medlemmer bedst mulighed adgang til at dyrke spillet, samt at afholde og deltage i stævner og turneringer.

2.a Badmintonklubben vil arbejde for at understøtte Senioridræts aktiviteter med henblik på at øge livskvalitet og socialt samvær og fællesskab med andre.

 1. Klubben er medlem af Badminton Danmark under Dansk idrætsforbund, og medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

Klubben er endvidere gennem Badminton Danmark tilsluttet The International Badminton Federation.

Såfremt det af bestyrelsen skønnes, at det ikke er i klubbens og medlemmernes interesse at være medlem af Dansk Idrætsforbund, kan dette forelægges den ordinære generalforsamling, som enten vedtager fortsat medlemskab eller udmeldelse, uden stadfæstelse er nødvendig ved en ekstraordinær generalforsamling.

 1. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. 

Ved aktive medlemmer forstås medlemmer som betaler fuldt kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben.

Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke badmintonspillet i klubben mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben.

Passive medlemmer kan spille som afløsere enkelte gange i en kort periode.

 1. Ved optagelse, også genoptagelse i klubben, betaler aktive medlemmer et af bestyrelsen fastsat indskud. Kontingentet for både aktive og passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.  Bestyrelsen har ret til at forhøje eller nedsætte kontingentet for så vidt at kontingent til distrikt, forbund eller lokal turnering, stiger eller falder i forhold til det ved generalforsamlingen oplyste.

Kontingentet for hele banen betales senest ved banetildeling på generalforsamlingen.  Ved senere betaling pålægges et ekspeditionsgebyr, som dækker klubbens ekstraudgifter i forbindelse med opkrævningen.  Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent for Senioridræt betales inden sæsonstart eller senest på første aktivitetsdag.

Medlemmer, som ikke overholder gældende betalingsfrister, har ikke adgang til klubbens baner og kan slettes som medlem.  Genoptagelse kan finde sted, men først når gælden er betalt, og et af bestyrelsen fastsat strafgebyr er betalt.  Uerholdeligt kontingent kan overgives til retslig inkasso.

 1. Udmeldelse kan kun finde sted ved henvendelse til kassereren.  Udmeldelse midt i en periode berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent for den resterende periode.
 2. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.  Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i august måned med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Behandling af forslag
Valg af bestyrelse og 2 suppelander
Valg af 2 bilagskontrollanter
Eventuelt 

Generalforsamlingen skal bekendtgøres gennem det edb-system, klubben bruger med mindst 14 dages og højest 28 dages varsel.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance. Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 16 år.

 1. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer (§3, stk. 3 dog undtaget), køb eller salg af fast ejendom eller klubbens ophævelse kræves 2/3 af medlemmernes stemmer.  Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke fremmødt på en generalforsamling, hvor sådanne punkter står på dagsorden, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indvarsles en ny generalforsamling, hvor vedtagelsen kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer. Afstemninger og valg kan, med dirigentens tilladelse ske ved håndsopretning eller akklamation, men skal efter begæring af blot et medlem foregå skriftligt.

 1. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal være bosiddende i Hedensted Kommune. I år med lige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i år med ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer. Formanden tegner klubben. I formandens fravær tegnes klubben af næstformanden.
 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over sine møder samt at føre en nøjagtig kassebog over klubbens indtægter og udgifter.
 3. Bestyrelsen udarbejder hvert år en plan for banernes benyttelse. Bestyrelsen træffer ligeledes afgørelse med hensyn til afholdelse eller deltagelse i turneringer og stævner m.m.
 4. Klubbens regnskabsår er 1.juli – 30. juni.  Regnskabet skal revideres af 2 af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, der vælges for 1 år ad gangen.
 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som den ordinære, når bestyrelsen måtte finde anledning dertil, og skal afholdes når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil, eller mindst ¼ af klubbens medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom ledsaget af motiveret dagsorden.
 6. Ved klubbens eventuelle opløsning tilfalder klubbens aktiver ungdomsarbejde i Hedensted Kommune, herunder i særdeleshed badminton.  Den endelige anvendelse bestemmes af den generalforsamling, der endeligt bestemmer klubbens opløsning.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. august 2022 og den ekstraordinære generalforsamling den 1. september 2022.