Ordinær Generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Torsdag d. 19. August 2021 kl. 19.30

i Juelsminde Hallernes Cafeteria.

 

Referat

  1. Valg af dirigent.

Bent Laursen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet jf. vedtægterne.

  1. Formandens beretning.

Formanden gennemgik kort den forgangne sæson, der havde været stærkt præget af Corona og ned lukning. Bestyrelsen havde i september drøftet en række tiltag, men restriktioner og nedlukning gjorde det ikke muligt at omsætte noget. Grundet Corna blev sæsonen reelt stoppet fra begyndelsen af december og kom derefter ikke i gang igen.

Til trods herfor kunne formanden oplyse, at medlemstallet holder sig stabilt på omkring 130 medlemmer.

Beretningen blev godkendt

  1. Kassereren aflægger regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet. Der er en god balance og et pænt overskud.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Fra Bestyrelsen:

var der forslag om at nedsætte kontingentet for børn og unge fra 450 kr. til 300 kr. samt som noget nyt forslag om fastsættelse af et Familiekontigent på 800 kr.

Derudover at alle medlemmer får et rør bolde til den kommende sæson.

Fra et medlem:

var der forslag om, at kontingentet for turneringsspillere ændres fra 800 kr. til 500 kr.

Fra et medlem:

var der forslag om at kontingentet for børn fastsættes til 0 kr.

at motionister betaler ½ kontingent, samt får et rør bolde

at spilletiden ændres fra 50 til 60 minutter.

  1. Fastsættelse af kontingent.

Fastsættelse at kontingenter skal jf. vedtægterne ske på generalforsamlingen.

De indkomne forslag gav anledning til god debat, og der blev truffet følgende beslutninger

Kontingentet for børn fastsættes til 0 kr.

Kontingentet for turneringsspilerne fastsættes til 500 kr.

Familiekontigent en familie på 4 personer) fastsættes til 800 kr.

Medlemmerne betaler i den ene sæson 2022 -2023 ½ kontingent samt modtager et rør bolde.

Alle medlemmer får et rør bolde i den kommende sæson.

Spilletiden fastholdes på 50 minutter.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Merete Meldahl   blev genvalgt

Birger Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen

Anni Andersen, der sidste sæson var suppleant blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen.

  1. Valg af 2 suppleanter.

Bodil Gjørlund og Inger Vestergård modtog valg som suppleanter.

  1. Valg af 2 bilagskontrollanter.

Else Rønnow og Poul Quist modtog valg som bilagskontrollanter.

  1. Eventuelt

Det blev under mødet tilkendegivet, at det kan være svært at finde en afløser med kort varsel, og i den forbindelse spurgt, hvorfor klubben ikke har et system,

hvor man kan melde holdet fra, hvis man en dag er forhindret i at spille og så andre kan bruge den ledige tid. Det gav anledning til en drøftelse af forskellen på klub- og betalings-/reservationssystem. Flere tilkendegav, at det ikke er noget problem.

Drøftelsen resulterede i, at der opsættes en afløser/vikarliste på klubbens opslagstavler, hvor man kan skrive sig på, hvis man er interesseret i at være vikar/afløser.

Med henvisning til ældresagens blad spurgte et medlem, hvorfor ældrebadminton i Hedensted er billigere end hos os. Et bud var,

at ældresagen måske har ydet tilskud til Hedensted. Medlemmet undersøger selv svar på spørgsmålet.

Allan Petersen, der repræsenterer badmintonklubben i halbestyrelsen, orienterede om skift af Centerchef, og opfordrede til at støtte op og bruge hallens cafeteria. Endvidere at der vil ske renovering af omklædningsrummene, samt at der planlægges en genåbningsfest for klubberne i november.

Formanden afsluttede mødet med en stor tak til Anna Hansen og Sysser La Cour for deres tid i bestyrelsen og ønskede alle medlemmer en rigtig god badmintonsæson.