Ordinær Generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Referat fra den ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub         

                       Torsdag den 18. august 2022 kl. 19.30

                        I Juelsminde Hallernes Cafeteria

                       Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1.          Valg af dirigent

                        Bent Laursen blev valgt som dirigent.

 1.          Formandens beretning

                        Beretningen taget til efterretning og godkendt.

 1.          Kassereren aflægger regnskab

                        Kassererens beretning blev godkendt.

 1.         Behandling af indkomne forslag.

                       Der var følgende forslag fra bestyrelsen:

 •        At forslaget til vedtægtsændringer godkendes.

Forslaget blev godkendt af de fremmødte, men da der ikke var det nødvendige antal fremmødte medlemmer, fremlægges forslaget på en ekstraordinær generalforsamling.

 •       At medlemmerne får hver et rør bolde til den kommende sæson.

                      Det blev besluttet, at medlemmerne IKKE skal have bolde i år.

 •       At kontingent for børn og unge drøftes.

                     Det blev besluttet, at kontingentet for børn og unge er 0 kr., samt at hvert nyt

                     børn- og ungemedlem får en ketsjer.

 •      At de interne klubmesterskaber genoptages.

Det blev besluttet at genoptag de interne klubmesterskaber, og at bestyrelsen sørger for, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal lave retningslinjer for afvikling af mesterskaberne.

 1.      Valg til bestyrelse og 2 suppleanter

Ingen havde meldt sig til bestyrelsen forud for generalforsamlingen og ingen meldte sig under mødet.

Da det således ikke var muligt at få de nødvendige 5 medlemmer til bestyrelsen, blev generalforsamlingen suspenderet.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling bl.a. til afklaring af, om klubben skal nedlægges, da der er ringe opbakning til klubben og dens drift.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen blev ikke gennemført

 1.        Valg af 2 bilagskontrollanter

                       Valget blev ikke gennemført

 1.         Eventuelt

                        Intet

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Torsdag den 1. september kl. 19.30 i Juelsmindehallerne.

På den ordinære generalforsamling torsdag den 18. august lykkedes det ikke at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen kunne blive fuldtallig.

Generalforsamlingen kunne derfor ikke gennemføres og der blev ikke valgt suppleanter og bilagskontrollører.

Det af bestyrelsen fremlagte forslag vedr. vedtægtsændringer i.f.b. med Senioridræt blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men da det nødvendige antal medlemmer ikke var fremmødt til at vedtage forslaget, fremlægges det til afgørelse på den ekstraordinære generalforsamling jf. Vedtægterne § 8.

Derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer ifht. Senioridræt

Godkendt

 1. Valg at et bestyrelsesmedlem.

Lisbeth Therkelsen blev valgt

 1. Valg af to suppleanter.

Bodil Gjørlund og

Inger Vestergård blev begge genvalgt

 1. Valg af to bilagskontrollører

Poul Quist og

Karl Erik skov Nielsen blev valgt

 1. Eventuelt

Intet