Ordinær Generalforesamling for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2019/20

Ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub
Torsdag d. 15. August 2019 kl. 19.30
i Juelsminde Hallernes Cafeteria.
 
 
Referat

  1. Valg af dirigent:

Henning Christiansen

 

  1. Formandens beretning:

Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på udviklingen i medlemstallet, en række forskellige initiativer, som bestyrelsen havde foretaget for at skaffe flere medlemmer, samt initiativer og aktiviteter som led i det løbende bestyrelsesarbejde.
Beretningen blev godkendt.

  1. Kassereren aflægger regnskab:

Kassereren aflagde rapport om regnskabet, herunder fra ældrebadminton og Senior Idræt.
Kassereren nævnte, at der sidste sæson blev brugt andre bolde. Der har gennem mange år været aftale med RSL, men fremover vil der igen blive indkøbt Victor 77 – og ikke 78 bolde.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Kassereren orienterede ligeledes om budgettet for den kommende sæson.

  1. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring i forbindelse med, at man ikke længere må bruge ordet revisor, men skal anvende betegnelsen bilagskontrollant.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:  Bent Laursen                       –   Ikke på valg
Henning Skødt                      –   Ikke på valg
Henning Rasmussen            –   Ikke på valg
Merete Meldahl                    –  På valg. Modtager genvalg
Michael Møller                      – På valg. Modtager ej genvalg

Merete Meldahl blev genvalgt.
Anna Hansen blev foreslået og valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Michael
Møller

  1. Valg af 2 suppleanter:

Allen Petersen blev genvalg.
Kjeld Therkelsen blev genvalgt.

  1. Valg af 2 bilagskontrollanter.

På valg: Else Rønnow
Ulla Rolskov
Begge genvalgt.

  1. Eventuelt:

Formanden takkede Michael, for hans indsats i bestyrelsen og hans indsats for børn-og unge
spillerne.

Der var endvidere tak til Bent og Agnes, Eva og Børge for deres mange år med koordinering af
ældrebadminton.

Formanden afsluttede og sagde tak for i aften.

 

Formandsberetning 2018-2019 
Formanden bød velkomment til den årlige generalforsamling den 15.08.2019 til de ca. 40 fremmødte medlemmer.
Formanden oplyste, at udviklingen i medlemstallet viser, at der var 220 medlemmer i 2016.  I 2017 og 2018 var der 174 medlemmer, og 161 i august 2019. Da tilmelding for børn og unge ligger senere, så er det seneste tal dog uden børne, men med tillæg af samme antal børn som sidste år er medlemstallet stort set uændret.
På generalforsamlingen sidste år drøftede man den årlige tilmelding, og at der skulle findes en nemmere måde at gøre det på. Derfor er tilmeldingerne i år sket via elektroniske tilmelding.
Formanden gjorde opmærksom på, at det fortsat er nødvendigt, at alle udfylder tilmeldingen med de korrekte oplysninger, primært tlf. og mailadresser, da kommunikationen fra klubben til medlemmerne primært sker via mail og evt. tlf./SMS.
Sidste år drøftede man forskellige muligheder for at skaffe flere medlemmer, og der var en entydig opfordring til at fokusere på at få flere nye børn til at spille badminton.
I den forbindelse deltog klubben i DGI’s ”Sæt badminton på skoleskemaet”.  Ca. 292 skolebørn deltog, men det gav ikke nogen nye medlemmer.
Hen over sæsonen kom der 10 -12 børn, og den løse tilgang betød, at træningen skulle startes lidt forfra hver gang. Så om børnetræningen kan det siges, at det var lidt op ad bakke. Der var stort niveauforskel på børnene, og et par af de største blev lidt for dus” med trænerne, som tiltagende måtte bruge tid på at irettesætte og skælde ud.  Der har ikke været interesse for at fortsætte med træningen i den kommende sæson.

Men klubben er jo ikke den eneste klub, der har problemer med at få børn-og unge spillere. Derfor havde  bestyrelsen drøftelse med DGI for at se, hvad man kan gøre.
I forlængelse heraf blev det som noget Nyt besluttet at drosle ned på den generelle børnetræning og starte MiniTon fra september. Bestyrelsen havde sidste år et rigtig godt samarbejde med Juelsminde skoles SFO. Der var et nogle succesfulde arrangementer. Børnene var glade for at spille. Formanden oplyste, at man har entreret med en ny forældre, der vil stå for MiniTon – koordinering og træning.

Der holdes informationsmøde for forældrene i SFO den 26. august, hvor man håber på en god opstart på MiniTon, og formanden indbød medlemmerne til – som aktive spillere, forældre og bedsteforældre – at  være aktive og få nogle børn med til MiniTon.

Såfremt der kommer ældre børn, der er interesserede i at spille, vil der også blive tilbudt træning til dem.
Formanden berettede videre, at man derudover havde forsøgt at tiltrække unge spillere med projektet med unge flygtninge. Det startede godt med god tilslutning med 14-16 unge, men ret hurtigt efter efterårsferien begyndte især pigerne at falde fra. Yderligere viste det sig, at de fleste unge var meget pressede med arbejdede udover skolegangen. Der var endvidere store problemer med transport hjem efter træningen. Der gik ingen busser. Så af flere grunde og efter mangelfuldt fremmøde efter nytår lukkede projektet – så der kom desværre heller ingen nye medlemmer via det projekt.

Noget godt kom der dog ud af det, for klubben søgte midler fra DGI og DIF´’s foreningspulje og fik tilskud til køb af en boldkanon.  Den blev brugt i børnetræningen, og de unge flygtninge var glade for den.
Bestyrelsen havde derudover plan om at tilbyde klubbens øvrige medlemmer træning med boldkanonen. På tilmeldingsskemaet blev medlemmerne derfor bedt om at krydse af, om I man er interesserede i at prøve at træne med boldkanon. Ca. 20 % af medlemmerne meldte positivt tilbage, og bestyrelsen vil i begyndelsen af sæsonen finde tidspunkt, hvor de interesserede kan få prøvet boldkanonen af.

Det seneste forsøg på at tiltrække nye medlemmer og spillere skete i slutningen af sidste sæson ved at tilbyde spilletid til nogle af de omkringliggende virksomheder – en form for tilbud om ”Fleksfjer” til medarbejderne. Det nåede så spædt at komme i gang, så det vil man i bestyrelsen arbejde videre med.
Som led i det sædvanlige bestyrelsesarbejde nævnte formanden følgende aktiviteter:

Bestyrelsen tog imod DGI’s tilbud om ”Foreningspakken” til klubberne bestående af ”Badminton i skolen”, ”Styrk klubbens træningsmiljø” og ”Foreningssparring”.
Bestyrelsen har haft kursus om MiniTon.
Kassereren var på kassererkursus, hvor det kom frem, at revisorbetegnelsen skal ændres til bilagskontrollant, og klubbens vedtægter justeres i overensstemmelse hermed.
Der blev afholdt Natminton i november med ca. 25 deltagere. En god oplevelse der tåler gentagelse.

Der blev holdt jule- og sæsonafslutningsarrangementer. Bestyrelsen ønskede at styrke klubbens sociale liv ved at foreslå fælles afslutning for motionister og ældrebadminton, men der var der ikke fuld tilslutning til. Formanden tilkendegav, at fortsat er bestyrelsens opfattelse, at det kan styrke klubben med mere fællesskab og vil se på det igen i den kommende sæson.

I marts stod klubben for afvikling af et af DGI’s begynderstævner. Det var en lang og travl dag, men meget positiv.
Endelig oplyste formanden, at det årlige halfordelingsmøde igen i år havde medført lidt ændrede pilletider, men at der fortsat er gode muligheder for at tilbyde spilletid.
Formanden tilkendegav afslutningsvis, at det således havde været et roligt arbejdsår for bestyrelsen.