Ordinær Generalforesamling for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2019/20

Ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Torsdag d. 20. August 2020 kl. 19.30

i Juelsminde Hallernes Cafeteria.

Referat

  1. Valg af dirigent.

Henning Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet, jf. vedtægterne.

  1. Formandens beretning.

Formanden konstaterede, at den foregående sæson havde været meget stille med få aktiviteter. Ligeledes,

at medlemstallet havde været støt faldende gennem de seneste 7 år

og fortsat viser en lille nedgang. Dog er der tendens til flere tilmeldinger i begyndelsen af efteråret.

Formanden kom desuden ind på børn- og unge området. Der havde været 7 børn før jul og 4 børn efter jul.

Der er ingen træner i den kommende sæson, og som konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at der i den kommende sæson ikke er tilbud til børn og unge.

Coronaepidemien medførte en brat og noget speciel afslutning på sæsonen.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

  1. Kassereren aflægger regnskab.

Kassereren aflagde rapport om regnskabet, herunder ældrebadminton og senior idræt.

Ligeledes blev budgettet for næste sæson fremlagt.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt

  1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

  1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet er uændret for 2020/2021.

Forslaget blev godkendt.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Henning Skødt blev genvalgt.

Karl Erik ”Kalle” Nielsen og Sysser La Cour blev valgt til bestyrelsen.

  1. Valg af suppleanter (2).

Anni Andersen og Mette Lauridsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

  1. Valg af 2 bilagskontrollanter.

Else Rønnow og Ulla Rolskov blev begge genvalgt.

  1. Eventuelt:

Det blev foreslået, at julefrokosten bliver gratis i den kommende sæson – henset til klubbens gode økonomi

Formanden afsluttede med at oplyse, at bestyrelsen havde hilst af med Flemming Rasmussen på det seneste bestyrelsesmøde.

Formanden takkede ligeledes Bent Laursen for arbejdet både i bestyrelsen og for klubben.

Bent vil fortsat være til stede ved banefordeling og koordinering af ældrebadminton