Ordinær Generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Referat fra den ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub         

                            Referat generalforsamling 17.08 2023

  1. Valg af dirigent

Bent Laursen blev valg som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen

var korrekt varslet.

  1. Formandens beretning

Formanden fortalte, at det havde været et roligt men travlt år med tilgang af

medlemmer – særligt af børn og unge.

Formanden nævnte de forskellige aktiviteter i klubben gennem året, og

derefter blev de forskellige grupper af spillere gennemgået.

Der var særligt fokus på børn og unge gruppen. Final 4 arrangementet sidste

år var en succes og gav mange børn og unge medlemmer. Efter flere år uden

børn, gav det nye arbejdsopgaver, hvor bestyrelsen selv måtte stå for

arbejdet.

En forælder har givet tilsagn om at hjælpe med træningen i denne sæson, så

forhåbentlig kommer der igen i år børn, der gerne vil spille badminton

I beretningen kom formanden også ind på motionister og ældrebadminton, og

at disse i antal og over 60 – årige udgør ca. 75 % af medlemmerne. Samtidigt

at det må ses som meget positivt, at så mange ældre vælger at holde sig i

form med badminton.

I forhold til Senioridræt var der søgt og bevilget penge fra DGI og DIF til

udvikling af aktiviteter m.v. Klubben fik derved mulighed for at udvide

aktivitetstilbuddene med indendørs krolf, hvilket blev en succes.

Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt

  1. Kassereren aflægger Regnskab

Regnskabet var uddelt til medlemmerne.

Kassereren orienterede om, at der fra Hedensted kommune er høringsforslag

om større tilskud til halleje. Hvis forslaget vedtages, har det virkning fra januar

2024.

 

Kassereren varslede, at det med udgifterne til halleje, et forventet fald i

medlemmer og kontingenter m.v. måske vil blive nødvendigt med en

ekstraordinær generalforsamling i efteråret. Der kan blive behov for at tage

stilling til om der skal bruges af formuen, kontingentforhøjelse m.m.

Hvis der ikke kommer flere medlemmer end d.d., må der forventes et

underskud på 30-35.000 kr.

I forbindelse med drøftelsen af foreningens økonomi besluttede

generalforsamlingen, at kontingentet for børn nedsættes til 15o kr.

  1. Behandling af forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at bevare timen onsdag fra kl. 8-9 trods

kun 4-5 spillere i tidsrummet. Generalforsamlingen besluttede, at den time

skal opsiges i forbindelse med besparelserne.

  1. Valg til bestyrelsen

Merete Meldahl var på valg og modtog ikke genvalg.

Maiken Rasmussen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Anni Andersen og Birger Sørensen var på valg og blev begge genvalgt.

  1. Valg af 2 suppleanter

Inger Vestergaard og Bodil Gjørlund blev begge genvalgt som suppleanter.

  1. Valg af bilagskontrollører

Karl Erik Niensen og Ulla Rolskov blev valgt som bilagskontrollører.

  1. Evt.

Anni orienterede om, at der er nyt Final 4 arrangement for 0-3. klasserne den

  1. september. Det er i hallerne fra kl. 14-17. Der er behov for hjælpere. Man

kan henvende sig til Anni på tlf. 50 74 76 93.

Afslutningsvis takkede bestyrelsen og de fremmødte den afgående formand

for indsatsen gennem 8 år.