Ordinær Generalforesamling for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2017/18

Ordinær generalforsamling i Juelsminde Badmintonklub

Torsdag d. 16. August 2018 kl. 19.30

i Juelsminde Hallernes Cafeteria.

 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.

Kjeld Glyngø

 

  1. Formandens beretning.

Formanden nævnte i sin beretning, at klubben havde indstillet Jonas Nonbo i forbindelse med valg til det kommunale fritidsudvalg. Der er navnerettelse til Jacob Nonbo.

Beretningen blev godkendt.

 

  1. Kassereren aflægger regnskab.

Formanden fremlagde årsregnskabet i kassererens fravær.

Klubben skifter samarbejdspartner mht. indkøb af bolde, tøj osv., idet aftaletilbuddet fra RSL ikke er relevant for klubben.

Regnskabet blev godkendt.

 

I forlængelse af regnskabsaflæggelsen oplyste formanden, at kun godt 1/3 af medlemmerne har indsendt tilmelding til den kommende sæson. Under den efterfølgende debat tilkendegav flere, at man troede, at bare en fra en bane tilmeldte holdet, så var det i orden.

Der er behov for at se på, under hvilken form, tilmeldinger fremover skal udformes, da det er vigtigt med tilmelding af den enkelte, så klubben har de relevante informationer om hvert enkelt medlem.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Der er indkommet 1 forslag vedr. kontingentfastsættelse, og bestyrelsen fremlægger forslag dels vedr. kontingentfastsættelse, dels vedr. ændring af vedtægterne.

 

Forslag 1: Fastsættelse af kontingent for motionister:

Bestyrelsen foreslår at banen for motionisterne bliver sat til 1600,- kr. i stedet for 2200,- kr. Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 2: Fastsættelse af kontingent samt anvendelse af afløsere:

Jonas Nonbo foreslog, at de spillere, som har købt en bane, har råderet over, hvem der spiller på den i forbindelse med benyttelse af vikar for de faste medlemmer. Evt. vil man gerne betale 400 kr. mere for banen for selv at bestemme, om det er et passivt medlem eller en uden tilknytning til klubben, man spiller med.

Bestyrelsens klare holdning er, at man benytter sig af passive medlemmer, men accepterer at de 4, der har betalt for banen, selv beslutter, hvem der spiller.

 

Forslag 3: Forslag til ændring af vedtægterne:

 

Ændringsforslag vedr. § 3

Dansk Badmintonforbund ændres til Badminton Danmark.

Vedtaget.

 

Ændringsforslag vedr. § 7, 3. afsnit, 1. punktum:

I stedet for at indkalde til generalforsamling gennem dyre annoncer forslås, at man benytter det edb-system som bruges i klubben.

Forslaget vedtaget.

 

Ændringsforslag vedr. § 9:

Bestyrelsens antal ændres til 5 medlemmer i stedet for 7.

Forslaget vedtaget med rettelse, at medlemmer til bestyrelsen skal være bosiddende i Hedensted kommune.

 

Ændringsforslag vedr.§ 11:

Forslag om forenkling vedr. plan og regler for banernes benyttelse.

Forslaget vedtaget.

 

Vedtægtsændringerne er godkendt med 2/3 af de fremmødte medlemmer, men skal jf. vedtægterne § 8 fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg:   Bent Laursen                      –    Modtager genvalg

Henning Skødt                      –   Modtager genvalg

Allan Petersen                      –    Modtager ej genvalg

Hanne Kofoed – Dam          –    Modtager ej genvalg

Bent Laursen genvalgt

Henning Skødt genvalgt

Flemming Rasmussen blev foreslået og valgt som 5. bestyrelsesmedlem.

 

 

  1. Valg af 2 suppleanter:

Allen Petersen valgt.

Kjeld Therkelsen valgt.

 

  1. Valg af 2 revisorer.

På valg: Else Rønnow

Ulla Rolskov

Begge genvalgt

  1. Eventuelt:

Formanden takkede Hanne Kofoed-Dam for arbejdet i bestyrelsen.

Der var endvidere stor tak til Allan Petersen for hans store indsats og arbejde i Juelsminde

Badmintonklub gennem mange år.

Allan takkede og sagde, at han gerne giver en hånd med i turneringsarbejdet, og står til rådighed

med råd m.m. til bestyrelsen. Har glædet sig meget over arbejdet i klubben, og ønskede held og

lykke fremover. Det var været berigende, og en stor oplevelse at være med.

 

Formanden afsluttede og sagde tak for i aften.